Vedtekter

§ 1 Stiftelsens navn er NIK-stiftelsen.

§ 2 NIK-stiftelsen har som formål å avholde Norsk informatikkonferanse (NIK), og ellers virke til beste for informatikk som fag.

Norsk informatikkonferanse skal, om mulig, arrangeres hvert år, ambulerende i Norge. Konferansen skal formidle bredden, faglig, geografisk og organisatorisk, i forskning og avanserte utviklingsarbeider relatert til informatikkfaget i Norge på et faglig forsvarlig nivå.

§ 3 NIK-stiftelsen har et styre på 6-12 medlemmer som også fungerer som programkomite for det enkelte NIK.

  1. Styret konstituerer seg selv.
  2. Styret er selvrekrutterende. Likevel kan Nasjonalt fagråd for informatikk (NFI), etter vedtak med ¾ flertall, oppnevne nytt styre.
  3. Den maksimale sammenhengende funksjonstiden for et styremedlem er 6 år.
  4. Den maksimale sammenhengende funksjonstiden for leder for styret er 3 år.
  5. Styrets sammensetning skal representere den geografiske og institusjonelle bredden innen informatikkforskning i Norge. Representantene skal være fra universiteter og høgskoler i Norge.
  6. Blant styrets medlemmer velges leder, kasserer og sekretær. Disse tre utgjør et arbeidsutvalg som har signaturrett på vegne av styret.

§ 4 NIK-stiftelsen skal ha minst to årlige styremøter. I det ene fastsettes programmet for det kommende NIK, det andre er årsmøtet som avholdes i løpet av selve konferansen. På årsmøtet konstituerer styret for NIK-stiftelsen seg, etter at eventuelle endringer i styresammensetningen er klart. NFI, ved styret, har møterett på årsmøtet. Leder for NIK-stiftelsen innkaller styremedlemmene til møtene med minst en måneds varsel, og informerer NFI om årsmøtet med samme varslingstid. Varsel om årsmøte ansees gitt ved utsendelse av programmet for NIK.

Møtereferatene signeres og tilgjengliggjøres i en protokoll.

§ 5 NIK-stiftelsen forvalter overskuddet fra Norsk informatikkonferanse i samsvar med formålsparagrafen for stiftelsen. Stiftelsen skal opprettholde et fond som er stort nok til å garantere for arrangementskostnadene ved neste NIK.

Initielt forvalter stiftelsen en kapital på 82 776,23 kr.

Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12. Regnskapet skal godkjennes av styret og revideres av en person som ikke er tilknyttet NIK-stiftelsens styre. Regnskapet fremlegges på hvert NIK.

Stiftelsens grunnkapital er på 100 000,- kr.

§ 6 Vedtektene kan endres ved ¾ flertall i NIK-stiftelsens styre, dersom endringen blir godkjent av NFI.

§ 7 NIK-stiftelsen skal nedlegges dersom den ikke kan oppfylle sitt primære formål. Dette vedtas i så fall på årsmøtet. Nedleggingsvedtak kan bare fattes dersom ¾ av styremedlemmene i NIK-stiftelsen stemmer for nedlegging. Nedlegging må godkjennes av NFI.

Ved nedlegging bestemmer styret for NIK-stiftelsen hvordan eventuelle midler skal benyttes for best å ivareta stiftelsens formål.

§ 8 Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i Hordaland. Vedtektsendringer og eventuell nedlegging av stiftelsen må ha Fylkesmannens godkjennelse før de blir gyldige og kan iverksettes.