Vedtekter

Vedtekter for NIKT-stiftelsen 23.11.2015, med endringer 25.11.2019

§ 1 Stiftelsens navn er NIKT-stiftelsen.

§ 2 NIKT-stiftelsen har som formål å avholde Norsk IKT konferanse for forskning og utdanning (NIKT) bestående av fire konferansespor

 • Norsk konferanse for informatikk (NIK)
 • Norsk konferanse for organisasjoners bruk av Informasjonsteknologi (NOKOBIT)
 • Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK)
 • Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene (UDIT)


og ellers virke til beste for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som fag.

NIKT-konferansen skal, om mulig, arrangeres hvert år, ambulerende i Norge. Konferansen skal formidle bredden, faglig, geografisk og organisatorisk, i forskning og avanserte utviklingsarbeider relatert til IKT i Norge på et faglig forsvarlig nivå.

§ 3 NIKT-stiftelsen har et styre på 8-15 medlemmer

 1. Styret konstituerer seg selv.
 2. Styret er selvrekrutterende. Likevel kan Nasjonalt fagråd for IKT (NFI), etter vedtak med ¾ flertall, oppnevne nytt styre.
 3. Den maksimale sammenhengende funksjonstiden for et styremedlem er 6 år.
 4. Den maksimale sammenhengende funksjonstiden for leder for styret er 3 år.
 5. Styrets sammensetning skal representere den geografiske og institusjonelle bredden innen IKT forskning i Norge. Representantene skal være fra universiteter og høgskoler i Norge.
 6. Blant styrets medlemmer velges leder, nestleder, kasserer og sekretær. Disse fire utgjør et arbeidsutvalg som har signaturrett på vegne av styret.
 7. Hvert konferansespor skal ha minst to representanter i styret.

§ 4 Hvert konferansespor har en programkomite som etableres for hver NIKT-konferanse

 1. Styrerepresentanter har ansvar for å utpeke minst to programkomiteledere for konferansesporet de representerer. Styrerepresentanter kan ha rollen som programkomiteledere.
 2. Programkomiteledere for konferansesporet har ansvar for å etablere programkomiteen som må ha en bred institusjonell forankring.
 3. Programkomiteledere har ansvar for å utarbeide og distribuere invitasjon til bidrag og koordinere fagfellevurdering av innsendte artikler.
 4. Programkomiteledere har i samråd med arrangører av årets konferanse ansvar for å fastlegge det faglige programmet på konferansen, herunder inviterte foredrag.

 

 1. Programkomiteledere ivaretar rollen som redaktører med ansvar for publisering av aksepterte og presenterte artikler.

§ 5 NIKT-stiftelsen skal ha minst to årlige styremøter. I det ene fastsettes det overordnede programmet for årets konferanse, arrangør fremlegger budsjett for årets konferanse og registreringsavgiften for årets konferanse fastsettes. Det andre er årsmøtet som avholdes i løpet av selve konferansen. På årsmøtet konstituerer styret for NIKT-stiftelsen seg, etter at eventuelle endringer i styresammensetningen er klart. NFI, ved styret, har møterett på årsmøtet. Leder for NIKT-stiftelsen innkaller styremedlemmene til møtene med minst en måneds varsel, og informerer NFI om årsmøtet med samme varslingstid. Varsel om årsmøte ansees gitt ved utsendelse av programmet for NIKT.

Møtereferatene signeres og gjøres tilgjengelig i en protokoll.

§ 6 NIKT-stiftelsen forvalter overskuddet fra Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning i samsvar med formålsparagrafen for stiftelsen. Stiftelsen skal opprettholde et fond som er stort nok til å garantere for arrangementskostnadene ved neste NIKT.

Initielt forvalter stiftelsen en kapital på 82 776,23 kr.

Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12. Regnskapet skal godkjennes av styret og revideres av en person som ikke er tilknyttet NIKT-stiftelsens styre. Regnskapet fremlegges på hvert NIKT.

Stiftelsens grunnkapital er på 100 000,- kr.

§ 7 Vedtektene kan endres ved ¾ flertall i NIKT-stiftelsens styre, dersom endringen blir godkjent av NFI.

§ 8 NIKT-stiftelsen skal nedlegges dersom den ikke kan oppfylle sitt primære formål. Dette vedtas i så fall på årsmøtet. Nedleggingsvedtak kan bare fattes dersom ¾ av styremedlemmene i NIKT-stiftelsen stemmer for nedlegging. Nedlegging må godkjennes av NFI.

Ved nedlegging bestemmer styret for NIKT-stiftelsen hvordan eventuelle midler skal benyttes for best å ivareta stiftelsens formål.